OP TAK v novém programovém období

14.06.2021

Přinášíme vám novinky o Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro programové období 2021-2027. Čtěte, co vás čeká!

OP TAK: Nové období 2021-2027

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v novém programovém období bude nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem bude opět Ministerstvo průmyslu a obchodu. Již jsou připravené jednotlivé priority a specifické cíle, v rámci kterých by mělo být rozděleno kolem 81,5 mld. Kč. Podpora bude směřovat k malým a středním podnikům působících na celém území Česka mimo hl. m. Prahu. Ve vybraných prioritách a aktivitách i budou moci dotaci získat i velké podniky nad 250 zaměstnanců. Malé a střední podniky působící na území hl. m. Prahy budou podporovány z programu InvestEU. Připravili jsme pro vás přehled jednotlivých priorit, cílů a výzev. Postupně vám budeme přinášet i detailnější informace k jednotlivým výzvám!

PRIORITA 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Alokace: 31, 39 mld. Kč (38,56 %)

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (24,63 mld. Kč)

 • Aplikace (10,03 mld. Kč)
 • Inovace (4,59 mld. Kč)
 • Potenciál (3,26 mld. Kč)
 • Služby infrastruktury (3,03 mld. kč)
 • Inovační vouchery (1,30 mld. Kč)
 • Partnerství znalostního transferu (0,50 mld. Kč)
 • Spolupráce (0,90 mld. Kč)
 • Proof of concept (1,00 mld. Kč)

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády (6,7 mld. Kč)

 • Digitální podnik (2,30 mld. Kč)
 • Technologie 4.0 (3,00 mld. Kč)
 • Vývoj SW (1,00 mld. kč)
 • Datová výpočetní centra (0,45 mld. Kč)

PRIORITA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Alokace: 9,89 mld. Kč (12,16 %)

SC 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst (9,89 mld. Kč)

 • Technologie pro MAS (1,01 mld. Kč)
 • Poradenství (0,34 mld. Kč)
 • Nemovitosti (2,34 mld. Kč)
 • Marketing (1,50 mld. Kč)
 • Expanze (3,87 mld. Kč)
 • Rizikový kapitál (0,81 mld. Kč)

PRIORITA 3: Rozvoj digitální infrastruktury

Alokace: 4,99 mld. Kč (6,14 %)

SC 3.1 Zvýšení digitálního propojení

 • Vysokorychlostní internet (4,99 mld. Kč)

PRIORITA 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Alokace: 29,14 mld. Kč (35,80 %)

SC 4.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

 • Úspory energie (12,99 mld. Kč)

SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

 • Obnovitelné zdroje energie (6,65 mld. Kč)

SC 4.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

 • Smart Grids (7,63 mld. Kč)

SC 4.4 Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení všech forem znečištění

 • Čistá mobilita (1,85 mld. Kč)

PRIORITA 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Alokace: 3,88 mld. Kč (4,76 %)

SC 5.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

 • Průmyslové hospodaření s vodou (1,26 mld. Kč)

SC 5.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 • Oběhové hospodářství (2,61 mld. Kč)

PRIORITA 6: Technická pomoc

Alokace: 2,23 mld. Kč

Kdy můžete čekat první výzvy?

Na první výzvy z nového Operačního programu se můžete těšit na podzim 2021!

V červnu by měl být nový OP TAK předložen ke kontrole SEA na Ministerstvo životního prostředí. V září by mělo dojít k jeho schválení vládou a předložení k formálnímu vyjednávání s Evropskou komisí. V listopadu by měly být zveřejněny avíza prvních výzev. Během února příštího roku by měl být OP TAK schválen Evropskou komisí a na začátku března by měly být vyhlášeny první výzvy.

Odesílání...