Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

12.02.2018

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí Prevence vniku odpadů, je analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků. Naši dotační experti mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti, a proto jsem se Vám rozhodli předat několik jejich rad a tipů.

Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Analýza má předepsanou strukturu, kterou musíte dodržet a „vypíchnout“ v ní hodnotící kritéria. Kromě základních faktografických informací o společnosti je potřebné přesvědčit hodnotitele o vašich kvalitách a schopnostech projekt realizovat. Doložte vaše relevantní zkušenosti, popište strategii a podložte ji důvěryhodnou analýzou trhu. Musí být zřejmé, že projekt zapadá do vaší strategie a evropské peníze přispějí k dalšímu rozvoji.

Nabídněte čísla i poutavý příběh

Pro představení samotného investičního záměru je nutné uvést důkladný popis aktivit a specifikaci přípravy, přiblížit cíle, místo realizace či způsob ukončení projektu. Pozornost věnujte i organizačnímu a personálnímu zajištění projektu. Nezapomeňte na podrobnou technickou specifikaci investice podloženou odpovídající finanční analýzou. Stranou nenechte ani kvalitně připravený rozpočet projektu a přehledný harmonogram zahrnující postup výběrových řízení.

U popisu produkce komunálních odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů doporučujeme uvést:

  • konkrétní firmu, která odpady odebírá, zpracovává a zařízení, které s odpady nakládají. Pro projekt jsou sice relevantní bioodpady, ale pomůže, pokud si hodnotitel udělá představu i o jiných komunálních odpadech.

  • konkrétní zařízení, které s odpady nakládají, např. jdou na kompostárnu, na skládku, do spalovny apod. Uveďte firmu, která je „odebírá“.
  • jak je s bioodpadem v obci nakládáno, kam bioodpad směřuje.

Informace o aktuální produkci směsných komunálních odpadů

Obce jsou podle zákona původci komunálních odpadů (od svých občanů) a musí ročně hlásit množství odpadů pomocí systému ISPOP. Data o aktuální produkci směsného komunálního odpadu (SKO) a dalších kategorií najdete v tomto hlášení. Udělejte kopii hlášení a vložte ji do textu, nebo vypište množství odpadů. SKO má katalogové číslo 20 03 01.

Trendy budoucího vývoje

V části věnující se budoucímu vývoj nakládání s komunálními odpady doporučujeme vycházet z analýz, které máte k dispozici. Může se například jednat Krajský plán odpadového hospodářství (POH). Protože žádáte o projekt na prevenci bioodpadů, měla by produkce SKO být nižší než současná. Při stejném počtu obyvatel by produkce SKO měla být minimálně o tolik nižší, kolik budete vykazovat uspořených bioodpadů (v t) s ohledem na počet pořízených kompostérů. Množství SKO můžete ještě i snížit, protože předpokládáte lepší třídění i dalších odpadů (papír, sklo, plasty, kartony apod.).

Dobře promyslete datum zahájení projektu

Nezapomeňte, že veškeré výdaje, které si budete moci nechat proplatit, musí být až po zahájení projektu (s výjimkou přípravy projektové žádosti a analýzy odpadů). Uvést můžete datum podání žádosti nebo přidat cca 3-6 měsíců od doby podání žádosti o dotaci.

Více informací o výzvě č. 103 najdete zde.

Máte zájem o dotaci v této výzvě? Neváhejte se obrátit na naše dotačního specialistu Čestmíra Hrdinku (email: hrdinka@naviga4.cz, tel.: 720 976 648)

Odesílání...