Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2023

03.10.2022

Podívejte se, jaké dotační výzvy vás čekají v nadcházejícím roce!

Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2023

Do konce letošního roku ještě několik měsíců zbývá, již nyní si ale můžete prohlédnout předběžný plán dotačních výzev směřujících k podpoře podnikatelské činnosti na rok 2023. Výzvy budou vyhlašovány v průběhu celého roku a směřovat budou k pestré paletě aktivit. Podpora půjde, jak malým a středním firmám, tak i těm velkým. 

Dotace na výzkumu, vývoj a inovace a digitální transformaci vaší firmy

VÝZVA

ALOKACE

TERMÍN

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

ŽADATELÉ

Partnerství znalostního transferu

150 000 000

1Q

Podpora vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup

MSP výzkumné organizace

Inovační vouchery

150 000 000

1Q

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoř

MSP

Klastry

250 000 000

1Q

Podpora posílení kapacit klastrových organizací za účelem poskytování specializovaných podpůrných služeb s vyšší přidanou hodnotou pro MSP a vytváření strategických mezioborových či přeshraničních partnerství

MSP výzkumné organizace

Technologické platformy

100 000 000

1Q

Rozvoj činností technologických platforem směřujících k průmyslové modernizaci a zavádění pokročilých technologií

MSP velké podniky výzkumné organizace

Potenciál

1 000 000 000

2Q

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

MSP velké podniky

Služby infrastruktury

1 000 000 000

2Q

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

MSP velké podniky výzkumné organizace provozovatelé výzkumné infrastruktury

Služby infrastruktury (ITI)

1 500 000 000

2Q

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

MSP velké podniky výzkumné organizace provozovatelé výzkumné infrastruktury

Proof of Concept

200 000 000

2Q

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

MSP

Inovace

1 000 000 000

4Q

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

MSP malé společnosti se střední tržní kapitalizací

Aplikace

2 000 000 000

4Q

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

MSP malé společnosti se střední tržní kapitalizací společnosti se střední tržní kapitalizací výzkumné organizace velké podniky, které nejsou malou společností se střední tržní kapitalizací nebo společností se střední tržní kapitalizací, a to pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP

Digitální podnik - virtuální podnik

500 000 000

1Q

Zvyšování digitální úrovně MSP

MSP

Digitální podnik - finanční nástroje

1 000 000 000

2Q

Zvyšování digitální úrovně podniků (malé projekty MSP do 2 mil. Kč a projekty společností se střední tržní kapitalizací + podaktivita Datová centra)

MSP společnosti se střední tržní kapitalizací

Digitální podnik

1 000 000 000

4Q

Zvyšování digitální úrovně MSP

MSP

Dotace na rozvoj vašeho podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti

VÝZVA

ALOKACE

TERMÍN

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

ŽADATELÉ

Technologie MAS

1 000 000 000

1Q

Pořízení technologií v rámci MSP s důrazem na digitalizaci

MSP

Poradenství

150 000 000

1Q

Poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové MSP

MSP

Expanze - finanční nástroje

760 000 000

1Q

Podpora přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje

MSP

Spolupráce škol a firem

300 000 000

2Q

Zavedení praktického vyučování ve firmách nebo projektová výuka

MSP

Marketing

300 000 000

2Q

Podpora účasti MSP na zahraničních výstavách a veletrzích

MSP

Dotace na rozvoj digitální infrastruktury ve vašem podniku

VÝZVA

ALOKACE

TERMÍN

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

ŽADATELÉ

Vysokorychlostní internet

1 800 000 000

2Q

Budování a rozvoj sítí elektronických komunikací

podnikatelé v elektronických komunikacích MSP velké podniky

Podpora posunu k nízkouhlíkovému hospodářství

VÝZVA

ALOKACE

TERMÍN

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

ŽADATELÉ

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

500 000 000

2Q

Výstavba a modernizace malých vodních elektráren

MSP velké podniky

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

500 000 000

2Q

Podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu

MSP velké podniky

Podpora efektivnějšího nakládání se zdroji

VÝZVA

ALOKACE

TERMÍN

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

ŽADATELÉ

Úspory vody

1 250 000 000

4Q

Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku

MSP velké podniky

Oběhové hospodářství

1 300 000 000

4Q

Pořízení pokročilých technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin

MSP malé společnosti se střední tržní kapitalizací

Kontakt

Odesílání...