Dotace pro vysoké školy

13.11.2018

Vysoké školy budou moci díky dvěma novým výzvám po novém roce žádat o dotace na zkvalitnění infrastruktury, zavádění praxí a řady dalšího. 

Na začátek příštího roku jsou připraveny dvě nové výzvy směřující k vysokým školám. Výzvy by měly být vyhlášeny v průběhu listopadu a celkem je na ně vyhrazeno 2,5 mil. Korun.

ESF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY II

Jedná se o výzvu Evropského sociálního fondu cílící k podpoře vysokých škol, které chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů či zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami (ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit).

Kdo může žádat o dotaci?

Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy

Na co mohou být finance využity?

Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy, tvorba nových a/nebo úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe, posílení internacionalizace, rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

Kolik můžete získat?

  • Výše způsobilých výdajů: 1,5-35 mil. Kč (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská univerzita v Praze: 1,5-60 mil. Kč)

  • Maximální míra podpory: 50-100 % ZV (dle typu žadatele)

Kdy?

28. 11. 2018 - 29. 3. 2019

ERDF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY II

Druhou výzvu bude vyhlašovat Evropský fond pro regionální rozvoj. Jejím hlavní cílem je zkvalitnění infrastruktury na vysokých školách, což následně přispěje k vysoké kvalitě výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

Kdo může žádat o dotaci?

Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy

Na co mohou být finance využity?

Infrastrukturní zajištění výuky, zpřístupnění vysokoškolského prostředí – rekonstrukce, dobudování prostor a pořízení vybavení, informační zdroje pro výuku – pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

Kolik můžete získat?

  •  Výše způsobilých výdajů: 1,5-250 mil. Kč

  •  Maximální míra podpory: 50-100 % ZV (dle typu žadatele)

Kdy?

28. 11. 2018 - 29. 3. 2019


S OP Výzkum, vývoj a vzdělávání máme mnoho zkušeností. Na obdobných výzvách jsme spolupracovali s Matematicko-fyzikální fakultou UK, Právnickou fakultou UK či 1. a 2. Lékařkou fakultou UK. Již připravujeme novou případovou studii, která vás s jedním z projektů blíže seznámí. 

Odesílání...