COVID-19: Nové nástroje podpory

8. 4. 2020

Využijte nové nástroje podpory směřující k pomoci pandemií postiženým podnikům a k boji proti pandemii COVID-19.

COVID-19: Nové nástroje podpory

V návaznosti na šíření pandemie COVID-19 vznikají nástroje na podporu postižených malých a středních firem, ale též třeba i na podporu boje s pandemií koronaviru. Přinášíme vám přehled aktuálních možností (budeme průběžně aktualizovat).

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám vše vysvětlíme, pomůžeme s přípravou žádosti, a i s následným čerpáním.

AKTUALIZOVÁNO (7. 4. 2020)

OP PIK

Technologie COVID-19

Ministerstvo průmuslu a obchodu připravuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost novou výzvu Technologie COVID-19, která bude směřovat k podpoře výroby zdravotnických prostředků a vývoje a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. K vyhlášení první výzvy by mělo dojít již 14. 4. 2020. O podporu budou moci žádat malí a střední podnikatelé. Na výzvu je aktuálně připraveno kolem 300 mil. korun a podpora na jeden projekt může dosáhnout až 20 mil. korun. Podpořeny budou projekty zaměřující se na výrobu zdravotnických prostředků. 

Inovační vouchery COVID-19

V přípravě i výzva Inovační vouchery COVID-19, která bude zaměřena na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) budou moci nabyté poznatky využít výlučně v boji proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu. Podpořen bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19 (spolupráce na vývoji či inovaci výrobků, ověřování funkčnosti prototypů, diagnostika, certifikace...). Výše dotace na jeden projekt se může pobybovat v rozmezí 50 000 – 999 999 Kč. Míra podpory může dosáhnout až 85 %. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 15. 4. 2020.

Czech Rise Up

Jendá se o zcela nový Program podpory (Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19) určený pro uvádění nových řešení na trh, které budou určitým způsobem pomáhat s bojem proti koronaviru, se zmírňováním dopadů dalšího šíření a s řešením následků krize. O podporu budou moci žádat firmy, start-upy, ale i další instituce. Žádosti bude možné podávat v nejbližších týdnech. Aktuálně se předpokládá, že celkový rozpočet programu bude 200 mil. korun.

Technologická agentura ČR

TA ČR podpoří příjemce realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s pandemií COVID-19. Ti budou mít možnost podat žádost o rozšíření svého projektu. Zároveň dojde k oslovení příjemců Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19.

A aby toho nebylo málo, v připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 budou vyzvány partnerské zahraniční agentury ke zvážení zaměření projektů na výzkum, související s COVID-19.  

Podpora od Evropské komise

Evropská komise vyhlásila v minulých dnech výzvu pro přijímání žádostí o grant na technologie a řešení, které by mohly pomoci v boji s pandemií koronaviru. Jedná se o výzvu Evropské inovační rady (EIC) směřující k malým a středním firmám a startupům. Otevřená je i pro nemedicínská řešení, která mohou pomoci například s monitoringem či organizací. Celkem je na výzvu alokováno 164 mil. EUR.

Termín pro předkládání žádostí: 18. 3. 2020 (17:00) (DNES)

Podpora od Českomoravské záruční banky

ČMZRB připravila pomoc pro živnostníky s malým či středním podnikem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících se zavedenými preventivními opatřeními. Lze využít financování určené k úhradě provozních nákladů (Úvěr COVID, M-záruka) nebo na investice (Expanze). Základní informace o nástrojích podpory:

Bezúročný úvěr na provoz        

 • Bez úroku a bez poplatků
 • Výše úvěru: 500 tis až 15 mil. Kč, až do výše 90 %
 • Na co: na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na další provozní výdaje

Bezúročný úvěr na investice           

 • Bez úroku a bez poplatků
 • Výše úvěru: 1-45 mil. Kč, až do výše 45 %
 • Na co: k pořízení nových strojů a zařízení, k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti, k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Záruka na provoz (M-záruka)

 • Bez poplatků
 • Do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Na co: pořízení zásob nákup strojů a zařízení, nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku

Záruka na investice (Expanze)

 • Bez poplatků
 • Výše zaručovaného úvěru: 4-25 mil. Kč, do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Na co: na provozní výdaje příjemce podpory, k pořízení nových strojů a zařízení, k pořízení a technickému zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků, k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup