COVID-19: Nové nástroje podpory

01.06.2020

Využijte nové nástroje podpory směřující k pomoci pandemií postiženým podnikům a k boji proti pandemii COVID-19.

V návaznosti na šíření pandemie COVID-19 vznikají nástroje na podporu postižených malých a středních firem, ale též třeba i na podporu boje s pandemií koronaviru. Přinášíme vám přehled aktuálních možností (budeme průběžně aktualizovat).

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám vše vysvětlíme, pomůžeme s přípravou žádosti, a i s následným čerpáním.

Jednoduchý přehled dotačních nástrojů najdete zde.

AKTUALIZOVÁNO (1. 6. 2020)

OP PIK

Technologie COVID-19

Ministerstvo průmuslu a obchodu připravuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost novou výzvu Technologie COVID-19, která bude směřovat k podpoře výroby zdravotnických prostředků a vývoje a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. K vyhlášení první výzvy by mělo dojít již 15. 4. 2020. O podporu budou moci žádat malí a střední podnikatelé. Na výzvu je aktuálně připraveno kolem 300 mil. korun a podpora na jeden projekt může dosáhnout až 20 mil. korun. Podpořeny budou projekty zaměřující se na výrobu zdravotnických prostředků. Příjem žádostí: 4. 5.-5. 6. 2020.

Inovační vouchery COVID-19

V přípravě i výzva Inovační vouchery COVID-19, která bude zaměřena na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) budou moci nabyté poznatky využít výlučně v boji proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu. Podpořen bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19 (spolupráce na vývoji či inovaci výrobků, ověřování funkčnosti prototypů, diagnostika, certifikace...). Výše dotace na jeden projekt se může pobybovat v rozmezí 50 000 – 999 999 Kč. Míra podpory může dosáhnout až 85 %. Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 15. 4. 2020.

Czech Rise Up

Jendá se o zcela nový Program podpory (Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19) určený pro uvádění nových řešení na trh, které budou určitým způsobem pomáhat s bojem proti koronaviru, se zmírňováním dopadů dalšího šíření a s řešením následků krize. O podporu budou moci žádat firmy, start-upy, ale i další instituce. Žádosti bude možné podávat v nejbližších týdnech. Aktuálně se předpokládá, že celkový rozpočet programu bude 200 mil. korun.

Czech Rise Up 2.0

Tento program bude obsahovat dvě výzvy. První výzva se úzce zaměří na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení. Druhá výzva bude zaměřena na pokračování podpory formou de minimis pro úzce definovanou skupinu projektů zaměřujících se na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení, jejichž cílem je zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií, a to ve střednědobém horizontu. Na tento program je plánováno vynahradit až 300 mil. Kč.

Technologická agentura ČR

TA ČR podpoří příjemce realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s pandemií COVID-19. Ti budou mít možnost podat žádost o rozšíření svého projektu. Zároveň dojde k oslovení příjemců Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19.

A aby toho nebylo málo, v připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 budou vyzvány partnerské zahraniční agentury ke zvážení zaměření projektů na výzkum, související s COVID-19.  

Podpora od Českomoravské záruční banky

ČMZRB připravila pomoc pro živnostníky s malým či středním podnikem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících se zavedenými preventivními opatřeními. 

COVID III

Záruční program COVID III naváže na již vyhlášené programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Bude však mít celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců. Aktuálně je na program alokováno 150 mld. Kč, což by mělo umožnit podpořit úvěry v objemu až 500 mld. Kč. Státní podpora se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 mil. Kč. Podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru (nejvýše 45 mil. Kč). Podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru (nejvýše 40 mil. Kč). Délka ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky.

Ošetřovné pro OSVČ

Dotační program Ošetřovné pro OSVČ bude mít za cíl podpořit osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob podnikajících v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, které musely přerušit podnikání z důvodů péče o školou povinné dítě do 13 let či osobu závislou na cizí pomoci. Bude možné žádat o dotaci ve výši 500 Kč na den. Aktuálně je na program alokováno 2,5 mld. Kč.

COVID – NÁJEMNÉ

Program zaměřený na podporu podnikatelů postižených šířením onemocnění COVID-19. Směřuje k podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Jednou ze základních podmínek podpory je zavedení slevy 30 % z ceny nájmu za duben až červen a 20 % z nájmu uhradí sám provozovatel. Na tento program je vyhrazeno 5 mld. Kč.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...