Únorové výzvy na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti

12.11.2018

Je nejvyšší čas začít s rozmýšlením projektu věnujícímu se ochraně či obnově biologické rozmanitosti. V únoru budou vyhlášeny tři nové výzvy směřující k ochraně životního prostředí.

Využijte možnost získat dotaci na tvorbu biotopů, zlepšování struktury lesů, zprůchodnění migračních bariér nebo například na revitalizaci prvků zeleně. Na začátku února budou v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeny tři výzvy, na které je dohromady alokováno přes 7 mil. korun.

Biologická rozmanitost a ekosystémové služby

Na posílení biodiverzity směřuje výzva č. 130, jejíž cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Mezi podporované projekty a aktivity se řadí jednak péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, a dále též péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Ekologická stabilita krajiny a obnova vodních režimů

Posílení přirozené funkce krajiny se věnuje výzva č. 131 s cílem zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit její vodní režim. Podporovaných typů projektů a aktivit je hned několik:

  1. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

  2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

  3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

  4. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

  5. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Kvalita prostředí v sídlech

Poslední v únoru vyhlašovanou výzvou je výzva č. 132. Klade si za cíl posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Podpořeny mohou být projekty a aktivity na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Termíny a příjemci

  • Příjemci podpory: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající

  • Vyhlášení výzev: 1. 2. 2019

  • Příjem žádostí: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019

Odesílání...