Úspory energie

Dotace 30-80 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Otevřený

Lze financovat:

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů

 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Podporu poskytnutou na snížení energetické náročnosti budovy lze kombinovat s podporou na některá nebo všechna tato opatření:

 • Instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie, (využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů včetně hybridních a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů) 
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě.
 • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení; maximální délka rozvodu k rozvodnému tepelnému zařízení je 500 metrů; e) výstavba a instalace infrastruktury dobíjecích stanic pro uživatele budovy a související infrastruktury, jako je například potrubí, pokud je parkoviště umístěno buď uvnitř budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí
 • Instalace zařízení pro digitalizaci budovy, s cílem zvýšit její připravenost pro chytrá řešení; to zahrnuje pasivní instalace domovních rozvodů nebo strukturovanou kabeláž pro datové sítě a doplňkovou část širokopásmové infrastruktury na pozemku, na němž se budova nachází, nikoli však rozvody nebo kabeláž pro datové sítě mimo pozemek
 • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody

Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energetických hospodářství podnikatelských provozů
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství, které je předmětem žádosti o podporu, za účelem zvýšení účinnosti užití energie
 • Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2)
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu v rámci energetických hospodářství podnikatelských provozů 

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení

Výše podpory:

 • Míra podpory je 30-80 % z celkových způsobilých výdajů
 • Konkrétní míra podpory se odvíjí od regionální mapy podpory, velikosti podniku a typ podporované aktivity
 • Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou min. 625 tis. Kč a max. 2 mld. Kč
 • Max. výše dotace je 30 mil. EUR na podnik a na invetiční projekt

 Žadatelé:

 • Malé, střední a velké firmy
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

Od 24.5.2024 do 31.10.2025

Příjem žádostí

Zateplení, vegetační střechy, modernizace rozvodů...

Na co lze čerpat

30-60 %

Kolik může projekt získat

Malé, střední a velké firmy

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 30-80 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.
Odesílání...