Case Study

Gočárovy domy

Náplní projektu byla celková obnova historicky cenných Gočárových domů, které patří ke kulturnímu dědictví nejenom hl. m. Prahy, ale i celého Česka. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto kulturní památku obnovit a zároveň pro ni zajistit společnosti prospěšné využití. Náplní projektu byla dále úprava zelených ploch, na kterých jsou oba domy umístěny, a které byly taktéž poškozeny povodní. Tyto plochy budou v budoucnu sloužit pro vybudování Střediska environmentální výchovy. To bude, obdobně jako projektem vytvořené školící středisko v jednom z Gočárových domů společnosti, sloužit ke vzdělávacím účelům.

ZOO Praha

2009-2010

Rok realizace

Praha Konkurenceschopnost

Operační program

42 568 979 Kč

výše investice

35 138 314 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován ve třech etapách. Předinvestiční fáze proběhla v období od února do října 2009, investiční fáze od listopadu 2009 do prosince 2010 a provozní fáze byla zahájena na začátku ledna 2011. Předinvestiční fáze zahrnovala aktivity jako definování potřebnosti a rozsahu projektu, výběr vhodného řešení, sestavení projektového týmu, či zpracování žádosti o dotaci. V investiční fázi proběhlo výběrové řízení, přemístění a rekonstrukce Gočárových domů, oprava povodní zasažených zelených ploch, výběr provozovatele pro domek “Občerstvení”, nebo též kompletní administrace projektu. Do provozní fáze spadalo provozování Gočárových domů; publicita projektu; a administrace a monitoring projektu.

Důvody realizace

Technický stav obou objektů byl v době před realizací projektu havarijní a budovy nebyly ani nijak využívány. Důvodem realizace předloženého projektu byla zejména záchrana a obnova historicky cenných a památkově chráněných objektů. Potřeba rekonstrukce unikátních Gočárových domů vycházela též z jejich nevhodného umístění, které se nacházelo v záplavové zóně. Primárními uživateli projektu jsou zejména návštěvníci ZOO a žáci a studenti základních a středních škol. Využití jednoho domu pro vzdělávací účely vychází z potřeb účastníků vzdělávacích programů a z nedostatečných kapacit současného vzdělávacího centra. Využití druhého domu pro provoz občerstvení pak vychází z potřeb návštěvníků.

Výstupy projektu

Projekt měl čtyři hlavní výstupy. Prvním jsou vzdělávací kurzy a programy, druhým je galerie, třetím občerstvení, a čtvrtým pronájem objektu s občerstvením.

Hlavní přínosy projektu

01
Revitalizace západní části ZOO Praha
02
Zkvalitnění vzdělávání odborné i laické veřejnosti
03
Zvýšení atraktivity ZOO pro návštěvníky
04
Obnova kulturně významné stavby (kulturní památky)

Jaká byla role Naviga4?

V projektu Gočárovy domy Naviga 4 spolupracovala při definici projektového záměru, zpracovala studii proveditelnosti a žádost o dotaci. Mimo to role Naviga 4 v projektu dále obnášela koordinaci sběru povinných příloh a konzultaci s poskytovatelem podpory.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Centrum sociálních služeb Praha
Centrum sociálních služeb Praha
Město Písek
Město Písek
Správa pražských hřbitovů
Správa pražských hřbitovů
Fyziologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR