Case Study

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Náplní projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na velmi úspěšné vědecko-výzkumné aktivity v parazitologii a propojuje úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy v Praze (BIOCEV), Parazitologického ústavu AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě.

Přírodovědecká fakulta UK

2018-2022

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

280 576 158 Kč

výše investice

200 191 089 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu probíhá pět klíčových aktivit:

  1. Výzkumné aktivity vědeckého týmu předních odborníků. V rámci této aktivity budou probíhat pokusy, měření, vyhodnocování získaných dat a dalších informací, zpracování do podoby publikací a prezentací výsledků, sdílení znalostí se studenty doktorských studijních programů apod.
  2. Dobudování výzkumné infrastruktury. Tato aktivita zahrnuje přestavbu nevyužívaných prostor ve vědecká pracoviště a doplnění přístrojového vybavení.
  3. Rozvoj výzkumných kapacit prostřednictvím podpory výzkumného týmu složeného z českých i zahraničních excelentních výzkumných pracovníků a talentovaných mladých výzkumníků a technických pracovníků.
  4. Rozvoj mezinárodní spolupráce. V přímé vazbě na projekt budou rozvíjeny spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi a budou navazována nová partnerství.
  5. Řízení projektu, které bude zahrnovat administrativu projektu a činnosti související s vedením projektu dle pravidel OP VVV.

Důvody realizace

Výzkumným problémem navrhovaného projektu je řešení nedostatku vhodných prostředků k léčbě závažných infekcí působenými parazity. Používané léky jsou mnohdy toxické či obtížně aplikovatelné a proti řadě z nich došlo ke vzniku rezistence, přičemž neexistuje alternativní léčba. Organizačně-ekonomické problémy, které projekt řeší, zahrnují typické nedostatky výzkumu v ČR. Jedná se o roztříštěnost výzkumných aktivit, absenci některých důležitých moderních přístrojů, nedostatečnou komunikaci mezi základním výzkumem a aplikační sférou, a omezené zapojení do mezinárodních projektů a spoluprací.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem výzkumného programu je získání nových originálních výsledků na vysoké mezinárodní úrovni orientované na odhalení virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat a zjištění jejich potenciálu pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Dojde též k propojení úsilí parazitologických týmů Univerzity Karlovy (BIOCEV, katedra parazitologie), Biologického centra Parazitologického ústavu Akademie věd ČR a Ostravské univerzity, a vytvoření týmu s dostatečnou koncentrací výzkumných kapacit v rámci jednoho projektu s kvalitní materiálně-technickou infrastrukturou a zkušeným projektovým řízením. K dílčím výstupům projektu se řadí doplnění chybějících špičkových přístrojů a vybavení žadatele a partnerů, dobudování výzkumné infrastruktury na PřF UK a vybudování nové laboratoře zaměřené na rané fáze evaluace antiparazitárních cílů (Drug Discovery); posílení spolupráce s předními zahraničními institucemi; posílení účasti v mezinárodních výzkumných projektech a grantových soutěžích; a zapojení předních zahraničních výzkumníků do výzkumného týmu.

Hlavní přínosy projektu

01
Nové poznatky v oblasti virulenčních faktorů parazitů člověka a hospodářských zvířat
02
Rozvoj v oblasti vývoje nových terapeutických a diagnostických postupů
03
Zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center
04
Dobudování, rekonstrukce a upgrade infrastruktury
05
Rozvoj výzkumných týmů
06
Rozvoj internacionalizace

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 pro Přírodovědeckou fakultu zajišťuje přípravu žádosti o dotaci a zpracovává rozpočet. Mimo to koordinuje sběr všech příloh a připravuje finanční a ekonomickou analýzu projektu. V neposlední řadě spolupracuje na technické náplni projektu s týmem Přírodovědecké fakulty.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Fyziologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Město Písek
Město Písek
Centrum sociálních služeb Praha
Centrum sociálních služeb Praha