Case Study

Efektivní informační služby NTK

Projekt se zaměřoval na rozvoj obecně přijatelného, transparentního a funkčního mechanismu veřejných informačních služeb poskytovaných Národní technickou knihovnou (NTK). Detailně se věnoval posílení a rozvoji kvality řízení a strategického plánování, analýze potenciálu NTK ve vztahu ke Koncepci rozvoje knihoven 2011-14 a k systému veřejných služeb. Dále se zaměřoval i na provedení transformace organizace práce a kvality lidských zdrojů tak, aby byly plně využity možnosti organizace.

Národní technická knihovna

2011-2013

Rok realizace

Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

32 217 520 Kč

výše investice

27 384 892 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu byly realizovány následující činnosti:

  • Analýzy procesů uvnitř NTK, následná optimalizace s cílem zvýšení jejich kvality a efektivity (personální, ekonomické, provozní procesy), odstranění nedostatků a s důrazem na klientský přístup
  • Analýzy fungování veřejných informačních knihovnických služeb v Česku s odkazem na legislativní rámec, odpovídajících zahraničních modelů a trendů jejich efektivního zabezpečení
  • Vytvoření registru akvizice elektronických informačních zdrojů (EIZ)
  • Vytvoření standardizovaného systému sledování kvality a řízení výkonu veřejných informačních služeb knihovny
  • Vytvoření Strategického plánu rozvoje NTK a dalších strategických dokumentů s akcentem na elektronické informační služby a digitalizaci
  • Vzdělávání zaměstnanců

Důvody realizace

Důvodů pro realizaci projektů bylo hned několik. Pro další rozvoj NTK bylo například nutné vytvořit komplex strategických dokumentů vč. materiálů rozšiřujících národní politiky a rozvíjejících programy pro zabezpečení veřejných informačních služeb. NTK také potřebovala nástroj pro průběžné sledování kvality služeb. Chyběl systém, který by po vyhodnocení slabých míst kvalitního poskytování veřejných služeb, poskytl i nástroje pro vyhodnocení zpětné vazby a úspěšnosti nápravných opatření. Chyběl nástroj pro sledování kvality služeb specializovaných knihoven působících ve sféře výzkumu, vývoje a vysokých škol. Dále můžeme zmínit potřebu zvyšovat informační gramotnost v kontextu celkového zabezpečení národní vzdělávací soustavy.

Výstupy projektu

Mezi výstupy projektu lze zařadit: analýzy současného stavu, včetně SWOT a STEP analýzy; prověřený procesní model registru akvizice elektronických informačních zdrojů (EIZ); implementace jednotného systému plánování nákupu elektronických informačních zdrojů do ČR; komplex strategických dokumentů NTK; prověřený automatizovaný adaptabilní systém pro sledování kvality veřejných služeb knihovny; proškolení dvou interní trenérů z řad managementu.

Hlavní přínosy projektu

01
Zefektivnění nabídky služeb poskytovaných elektronickou formou
02
Vyřešení problematiky dostupnosti, výběru a nákupu elektronických informačních zdrojů v Česku
03
Pevný rámec a pevné cíle strategického plánování NTK

Prohlédněte si další Case Study

Fyziologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Centrum sociálních služeb Praha
Centrum sociálních služeb Praha

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 poskytla Národní technické knihovně poradenství při formulaci projektového záměru. Samozřejmě připravila žádost o dotaci a koordinovala sběr příloh.

Chci také pomoci