Case Study

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání v prostorách rekonstruované budovy, kde bude působit Městská knihovna Písek. Na základě projektu vznikne centrum vzdělávání. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti vzdělávacích prostor vč. sociálního zařízení.

Město Písek

2016-2018

Rok realizace

Integrovaný regionální Operační program

Operační program

15 199 470 Kč

výše investice

12 919 550 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt má pouze jednu etapu, v jejímž rámci probíhají veškeré aktivity. Jedná se především o realizaci stavebních prací, pořízení a instalaci vybavení a vzdělávacích pomůcek. Kromě toho jsou součástí etapy aktivity související s řízením projektu a dodržováním pravidel dotačního titulu.

Důvody realizace

Realizace projektu by měla přinést řešení problémů současného stavu. Městská knihovna Písek v současnosti nemá k dispozici adekvátní prostory, které by umožňovaly rozvíjení vzdělávacích aktivit, což je jedna z činností této instituce. Stávající prostory používané pro vzdělávací akce nevyhovují potřebám vzdělávání z hlediska kapacity, uspořádání, dostupnosti ani vybavení. V prostorách současné budovy knihovny není možné zajistit bezbariérový přístup. Rekonstrukce objektu bývalé školy, kde bude knihovna nově působit a kde vzniknou i prostory centra vzdělávání, s bezbariérovým řešením počítá. Městská knihovna Písek dále v současné době postrádá další materiální a technické vybavení pro zajištění realizace vzdělávacích akcí v širokém spektru oborů. V regionu ORP Písek neexistuje obdobně pojaté vzdělávací centrum, které by se zaměřovalo na celou šíři klíčových kompetencí.

Výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření multifunkčního centra, resp. centra vzdělávání v nově vznikajících prostorách, kam bude Městská knihovna Písek přemístěna. Stěžejní aktivitu tvoří stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Dále budou probíhat stavební úpravy pro zabezpečení bezbariérovosti. V rámci projektu dojde také k pořízení vybavení budovy a učeben a k pořízení výukových pomůcek. Vedlejší aktivity projektu tvoří úpravy zeleně a venkovního prostranství, zpracování projektových dokumentací, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, zpracování studie proveditelnosti a povinná publicita. V průběhu realizace projektu (a následně v době udržitelnosti) bude probíhat monitoring projektu a administrace dotace.

Hlavní přínosy projektu

01
Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
02
Rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit
03
Vytvoření bezbariérového přístupu
04
Vyšší reflexe potřeb trhu práce na základě spolupráce se školami a zaměstnavateli
05
Posílení sociálního začleňování
06
Zkvalitnění prostředí pro život v regionu
07
Zlepšení fyzického stavu objektu bývalé školy v památkově zóně

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 zajišťovala v projektu několik úkolů. Zpracovala žádost o dotaci, koordinovala sběr příloh a připravila studii proveditelnosti. Definovala také doplnění projektu tak, aby bylo maximalizováno bodového ohodnocení a administraci projektu v průběhu realizace (administrace zahrnuje například o tvorbu etapových zprav či žádostí o platbu). Nesmíme zapomenout ani na zpracování finanční analýzy a spolupráci při sběru všech příloh žádosti.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
ZOO Praha
ZOO Praha
Správa pražských hřbitovů
Správa pražských hřbitovů
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Matematicko-fyzikální fakulta UK