Case Study

Rozvoj HR, popularizace a využití IP

Pětiletý projekt je zaměřen na nastavení vnitřního prostředí organizace tak, aby odpovídalo podmínkám popsaným v Chartě pro výzkumné pracovníky a splňovalo kritéria pro udělení ocenění HR Award. Kromě této hlavní aktivity pomůže projekt zlepšit kompetence ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, popularizace a využívání duševního vlastnictví. Podpořeni budou pracovníci ústavu prostřednictvím vzdělávání, doktorandi a postdoktorandi formou stáží a budou uspořádány popularizační přednášky na VŠ.

Fyziologický ústav AV ČR

2018-2022

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

12 744 150 Kč

výše investice

9 672 809 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu bude postupně realizováno několik aktivit. Na jejich řešení se bude podílet realizační tým projektu, který se skládá z pracovníků fyziologického ústavu a dělí se na odborný a administrativní tým. Nejprve dojde k nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Následně proběhne projektové řízení, na které naváže strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace. V závěru dojde ke strategickému nastavení a rozvoji mezisektorové spolupráce, a též ke strategickému nastavení a rozvoji popularizace výzkumu a vývoje.

Důvody realizace

Realizace projektu se soustředí na hlavní nedostatky identifikované v předběžné analýze vypracované před zpracováním studie proveditelnosti. Jedná se především o nepřehledný vnitřní systém pravidel a směrnic, velkou míru závislosti na externích dokumentech, nedostatečnou informovanost o možnostech a financování zahraniční spolupráce, nízkou míru využívání duševního vlastnictví a chybějící podporu pro vědecké pracovníky v této oblasti, a v poslední řadě o nedostatečnou aktivitu ústavu v popularizaci vědního oboru. V současnosti jsou aktivity v oblastech duševního vlastnictví, popularizace a zahraniční spolupráce decentralizované, což na vědecké instituci s širokým záběrem není a priori špatně. V důsledku to ale vede k nižší efektivitě aktivit a duplicitě práce servisních oddělení. Dalším problémem je nedostatečné vymezení procesů, postupů a odpovědných osob v interních dokumentech. Chybí také jasné strategické dokumenty, které by vymezily plány a postupy v oblasti zahraniční spolupráce, popularizace a využití duševního vlastnictví, a poskytly přehledné a jasné informace relevantním pracovníkům ústavu. Především v oblasti duševního vlastnictví též chybí vyčleněný odborník, který by zajišťoval podporu vědeckým pracovníkům a podnikal kroky k využívání potenciálu duševního vlastnictví vznikajícího na ústavu.

Výstupy projektu

Dojde k rozvoji odborného a administrativního zázemí pro podporu při navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce včetně možnosti krátkodobých a střednědobých stáží na zahraničních pracovištích. Bude vytvořena Koncepce zahraniční spolupráce a bude podpořeno 20 PhD mladých vědců na FGU. Dále je v plánu vytvoření či aktualizace a následná implementace Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe. Bude připraven Plán mezisektorové spolupráce a vytvořena pozice pro správu a využívání IP. Proběhne vyškolení odborníků v oblasti duševního vlastnictví. V neposlední řadě dojde k vytvoření nových populárně naučných programů, které budou sloužit k propagaci vědy a výzkumu.

Hlavní přínosy projektu

01
Strategické nastavení řízení instituce
02
Rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
03
Internacionalizace výzkumné organizace
04
Rozvoj mezisektorové spolupráce
05
Popularizace výzkumu a vývoje

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 v projektu zajišťuje zpracování žádosti o dotaci, koordinaci sběru povinných příloh a finanční analýzu projektu. Spolupracovala již na nastavení projektového záměru.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Správa pražských hřbitovů
Správa pražských hřbitovů