Case Study

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK

Projekt se věnuje dobudování výukových prostor teoretických ústavů v areálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nový objekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávací činnosti, jelikož v něm budou umístěny nové učebny, posluchárna a konzultační místnosti. Součástí projektu je i vytvoření zázemí pro studenty a zaměstnance a nezbytné technické zázemí.

2. lékařská fakulta UK

2018-2020

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

223 058 842 Kč

výše investice

211 905 900 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu probíhají dvě klíčové aktivity:

  1. Řízení projektu – projekt je řízen a dozorován Řídícím výborem. Realizační tým je řízen projektovým manažerem, což je klíčová pozice pro úspěšný průběh projektu. V rámci řízení projektu probíhají pravidelné i ad hoc porady klíčových pracovníků i realizačního týmu.
  2. Infrastrukturní zajištění výuky – projekt zahrnuje demolici čtyřech nevyhovujících prostor a následné vybudování objektu nového. Předkládaný projekt jako poslední etapa postupné přestavby areálu zahrnuje vybudování několika odlišných výukových prostor.

Důvody realizace

Projekt se věnuje nevyhovujícímu infrastrukturnímu vybavení 2. LF UK v areálu na Plzeňské ulici v Praze 5 (Motole). Fakulta nedisponuje kvalitním materiálním zázemím pro výuku studentů, přestože díky špičkovým pracovníkům zajišťuje velmi vysokou úroveň výuky. V současnosti probíhá výuka a vzdělávání v zastaralých, nevyhovujících objektech. Současná kapacita a vybavení přednáškových místností i učeben limituje kvalitu výuky i možnosti studentů aktivně se do výuky zapojit. Za současného stavu je téměř vyloučené připravovat a zavádět nové interdisciplinární studijní programy a zkvalitňovat úroveň výuky tak, aby byly naplněny strategické cíle univerzity.

Výstupy projektu

Výstavba nové budovy navazuje na dlouhodobé cíle univerzity v oblasti vzdělávání: přizpůsobit se potřebám trhu práce s ohledem na uplatnění absolventů napříč obory UK. Novou výstavbou se podaří zmodernizovat výukové prostory (vzniknou nové učebny, nová posluchárna, zázemí pro studenty, akademické a další pracovníky UK), aby mohla být do budoucna zajištěna kvalitní výuka, která bude zahrnovat nové inovativní prvky a bude schopna reagovat na měnící se požadavky trhu. Hlavní aktivitou projektu je dobudování výukových prostor, což obnáší demolici zastaralých nevhodných objektů a výstavbu objektů nových. Hlavní těžiště projektu spočívá ve výstavbě nového pavilonu celého komplexu budov teoretických ústavů. Tento pavilon bude zahrnovat především nové výukové prostory v podobě velké posluchárny, učeben a konzultačních místností. Dále se zde bude nacházet pobočka knihovny se studovnou a pracoviště některých teoretických ústavů. Součástí této budovy je i nezbytné zázemí pro studenty a zaměstnance a technologické vybavení nutné pro fungování celého komplexu. K plné funkčnosti celého areálu je nezbytné přebudovat i další technické zázemí. K tomuto účelu bude v zadní části areálu přebudován hospodářský objekt, kde bude umístěno nutné hospodářské zázemí a především zvířetník.

Hlavní přínosy projektu

01
Zvýšení kvality vzdělávání na 2. LF UK
02
Posunu 2. LF UK, ale i UK jako celku, směrem k vyšší kvalitě ve výuce s ohledem na potřeby trhu práce
03
Větší otevřenosti vůči zahraničí a propojení výuky s praxí
04
Zlepšení organizace výuky
05
Zlepšení komunikace mezi pracovišti
06
Posílení dobré image 2. LF UK

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 připravila žádost o dotaci a koordinovala přípravu projektu v rámci týmu fakulty. To ale není všechno. Naviga 4 zajistila též kompletaci povinných příloh žádosti a postarala se o zajištění souladu projektu s 2. LF s celouniverzitním projektem.

Kontaktovat

Prohlédněte si další Case Study

Přírodovědecká fakulta UK
Přírodovědecká fakulta UK
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Fyziologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti