Vyhlášení výzev: Obnova vodních prvků a veřejné zeleně

19.08.2021

Dotace až 60 % na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur či na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Vyhlášení výzev: Dotace OPŽP

Byl odstartován příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí. Poměrně široké spektrum žadatelů může získat dotaci až 60 % na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur či na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

VÝZVA Č. 156

 • Míra podpory: až 60 %
 • Alokace výzvy: 40 mil. Kč
 • Na co lze získat podporu: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Může se jednat o vytváření a obnovu vodních prvků s ekostabilizační funkcí, například v podobě tůní, mokřadů a malých vodních nádrží sloužících k chovu ryb nebo k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží. Podpořeny mohou být také projekty v nepravidelně zaplavovaných územích (např. lužní lesy).
 • Kdo může získat dotaci: kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace a podniky, NNO, VŠ, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a nepodnikající, …

VÝZVA Č. 157

 • Míra podpory: až 60 %
 • Alokace výzvy: 60 mil. Kč
 • Na co lze získat podporu: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Podpořeny budou projekty věnující se zakládání či obnově funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
 • Kdo může získat dotaci: kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, NNO, VŠ, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající, …

Důležitá data

 • Příjem žádostí: 16.8.-30.11.2021

 

Pozor, obě výzvy jsou zaměřeny na již připravené projekty – jejich realizace musí být dokončena k datu 31. prosince 2023!

Odesílání...