Vyhlášení veřejné soutěže – GAMA (PODPROGRAM 2)

16.10.2018

Došlo k vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA v Podprogramu 2 – Seal of Excellence.

Podprogram 2

Je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, a především experimentálního vývoje vedoucích ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Podporovány jsou projekty zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku, resp. služby.

Projekty podpořené v programu GAMA musí vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:

 • P – patent;
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
 • R – software;
 • F – průmyslový a užitný vzor.

Kdo může být uchazečem?

Podniky – právnické osoby splňující definici malého a středního podniku, a které podaly projekt do SME Instrumentu fáze 1 ve 2. či 3. uzávěrce roku 2018 a nebyly financovány, ale obdržely Seal of Excellence a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Alokace a míra podpory

 • Celková alokace: 10 mil. Kč

 • Maximální částka podpory na jeden projekt: 39 286 euro

 • Maximální míra podpory: 55 %

Důležitá data a termíny

 • Vyhlášení veřejné soutěže: 10. 10. 2018

 • Začátek soutěžní lhůty: 11. 10. 2018

 • Konce soutěžní lhůty: 22. 11. 2018

 • Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12. 2018

Odesílání...