Protipovodňová opatření a ochrana intravilánu

04.10.2018

Od začátku října je možné žádat o dotaci ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí věnujících se ochraně před povodněmi a sesuvy půdy.

O jaké výzvy se jedná?

Výzva č. 101 – Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Cílem je omezení rizika nepříznivých účinků spojených s povodněmi (na lidské zdraví a život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu). Celková alokace výzvy dosahuje 100 mil. korun.

Podporovanou aktivitou je stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Oprávněnými žadateli jsou: kraje, obce, státní podniky a organizace, veřejné výzkumné organizace, městské části hl. m. Prahy, VV, NNO, církve, …

Výše podpory je až 85 % celkových způsobilých výdajů.

Výzva č. 102 – Podpoření preventivních protipovodňových opatření

V rámci výzvy jsou podporovány dvě aktivity: (1) analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a (2) budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. V případě první aktivity jsou podporovány projekty na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Celková alokace výzvy je 250 mil. korun.

Oprávněnými žadateli jsou: kraje, obce, státní podniky, veřejné výzkumné organizace, městské části hl. m. Prahy, VV, NNO, příspěvkové organizace, …

Výše podpory je až 85 % celkových způsobilých výdajů. Výjimku tvoří opatření budování varovných systémů, kde je podpora stanovena na max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Kdy probíhá příjem žádostí?

01.10.2018 - 20.12.2018


 Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...