Zavádění preventivních protipovodňových opatření

29.10.2019

Získejte finance na analýzu odtokových poměrů či na budování varovných systémů. Příjem žádostí ve výzvě je v plném proudu.

Příjem žádostí ve výzvě č. 125 věnující se zavádění preventivních protipovodňových opatření je v plném proudu. Využijte příležitosti a připravte vlastní projekt, ten může být realizován na celém území Česka.

Na co lze získat podporu?

V aktuální výzvě jsou podporovány dva typy aktivit:

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření – dotaci můžete získat například na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.
  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány – v tomto případě budou podpořeny projekty věnující se například budování a modernizaci systémů předpovědí povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby nebo tvorbě digitálních povodňových plánů.

Kdo může získat dotaci?

Mezi oprávněné žadatele se řadí: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na max. 85 % s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 %. Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosahovat max. 50 mil. EUR (včetně DPH) a minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).

Důležitá data

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019
  • Ukončení příjmu žádostí: 19. 12. 2019

 

Pokud byste přípravu vlastního projektu nestíhali, po novém roce by na výzvu měla navázat výzva č. 145, jejíž vyhlášení je plánováno na únor 2019. O detailech připravované výzvy vás budeme informovat. Zatím se předpokládá podpora stejných aktivit, jako v současné době otevřené výzvě č. 125.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...