Úspory energie - vyhlášení a změny ve výzvě

25.11.2020

Došlo k mírným úpravám nově vyhlášené výzvy Úspory energie. Stále zůstává příležitost získat dotaci až 50 % na energetické úspory ve vašem podniku. 

V minulých dnech došlo k aktualizaci harmonogramu výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Změny se dotkly i včera vyhlášené výzvy Úspory energie, u které došlo ke snížení alokace dle aktuálních zbývajících finančních prostředků a ke zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí na duben 2021. Byla také vytvořena samostatná výzva pro možnost využití EPC. Obě výzvy směřují k podpoře podnikatelských subjektů (malých, středních i velkých podniků).

Na co lze získat dotaci?

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace (např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru).
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 • Rrealizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy).
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Mezi způsobilé výdaje se řadí: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), inženýrská činnost, energetický posudek, projektová dokumentace a náklady na organizaci výběrového řízení.

Úspory energie

 • Vyhlášení výzvy: 24.11.2020
 • Příjem žádostí: 24. 11.2020-30. 4.2021
 • Alokace: 1 mld. Kč
 • Druh výzvy: jednokolová
 • Výše dotace: 500 tis. Kč- 200 mil. Kč
 • Míra podpory: 30-50 %

Úspory energie s EPC

 • Vyhlášení výzvy: 24.11.2020
 • Příjem žádostí: 24.11.2020-31.3.2021 a 1.4.2021-30.9.2021
 • Alokace: 500 mil. Kč
 • Druh výzvy: dvoukolová
 • Výše dotace: bude upřesněno
 • Míra podpory: bude upřesněno

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...