Dotace pro Prahu

26.02.2020

Pražské neziskové organizace a veřejné instituce mohou žádat o dotaci až 90 %.

Nenechte si ujít dvě únorové výzvy směřující k nestátním neziskovým organizacím a veřejným institucím v Praze. Od 19. března bude spuštěn příjem žádostí!!!

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (46)

Kdo může žádat o dotaci?

Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce

Na co lze získat podporu?

Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit:

  • Podpora sociálních služeb (vznik nových nízkoprahových denních či kontaktních center; rozvoj – modernizace – již zavedených sociálních služeb bez navyšování kapacity)
  • Podpora aktivizace komunitního života (založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin)
  • Podpora sociálního bydlení (vznik či rozvoj sociálního bydlení – sociální byt, dostupný byt, chráněné bydlení)

Je možné kombinovat skupiny aktivit v rámci jedné žádosti o podporu. Nicméně není možné v jednom projektu kombinovat různé režimy veřejné podpory.

Kolik můžete získat?

Míra podpory se liší v závislosti na typu žadatele, pohybuje se v rozmezí 85 až 90 %. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu se liší v návaznosti na zvolené aktivitě. Minimálně výše je vždy 500 tis. Kč a maximální mezi 10 až 50 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 18. 2. 2020
  • Příjem žádostí: 19. 3. 2020-17. 12. 2020

Podpora komunitního života (47)

V této výzvě jsou podporovány jsou projekty věnující se vzniku a rozvoji kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin a v neposlední řadě také k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity.

Kdo může žádat o dotaci?

Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce. V této výzvě je přípustný partner s finančním podílem i partner bez finančního podílu.

Na co lze získat podporu?

Mezi podporované aktivity se řadí: sociálně kulturní aktivity, výchovně vzdělávací aktivity, environmentální aktivity, volnočasové aktivity nekomerčního charakteru, komunitní sociální práce, komunitní práce, aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru pro jednotlivé skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, aktivity nízkoprahového charakteru na podporu rodin, prevence ztráty bydlení, osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu, aktivity zvyšující povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni, sociálně inovativní aktivity nekomerčního a neziskového typu s aktivním zapojením osob z cílových skupin…

Podpořený projekt by měl zahrnovat následující aktivity:

  • aktivní zapojování osob z cílové skupiny do aktivit projektu
  • propojování cílové skupiny s ostatními obyvateli místních komunit; posilování vazby osob z cílové skupiny na komunitu, v níž žijí,
  • komunikace s vnějšími zainteresovanými subjekty, posilování dialogu s nimi.

Kolik můžete získat?

Míra podpory se liší v závislosti na typu žadatele, pohybuje se v rozmezí 85 až 90 %. Minimálně výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč a maximální 4,5 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 2. 2020
  • Příjem žádostí: 19. 3. 2020-18. 6. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...