Národní plán obnovy: Co vás čeká?

01.07.2021

Kromě nového programového období (2021-2027) a s tím související přípravou nových operačních programů a výzev, je aktuálně v přípravě také Národní plán obnovy. Do roku 2026 by skrze něj mělo být rozděleno skoro 200 mld. Kč! Čtěte, co vás čeká.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy reaguje na pandemii Covid-19, která ve většině států Evropské Unie výrazným způsobem zasáhla ekonomiku. Cílem je nastartovat a modernizovat ekonomiky členských zemí zejména skrze projekty věnující se snižování produkce skleníkových plynů, adaptaci na klimatické změny a digitalizaci ekonomiky. Všechny závazky musí být učiněny do konce roku 2023 a žádosti o platby do srpna 2026.

Zatím je připraveno 123 projektů, které bude nyní schvalovat EU. Přinášíme vám krátký přehled jednotlivých pilířů a projektů s největšími alokacemi.

1 pilíř: Digitální transformace

 • 41 projektů (14 %, 28,2 mld. Kč)

 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:

  • Digitální transformaci výrobních i nevýrobních podniků a zvýšení odolnosti

  • Vybudování vysokokapacitního připojení

  • Kybernetické bezpečnosti

  • Budování a rozvoji základních registrů a zázemí pro eGovernment

2 pilíř: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

 • 38 projektů (45 %, 90,7 mld. Kč)

 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:

  • Zlepšení životního prostředí (podpoře železniční infrastruktury)

  • Renovaci a revitalizaci budov pro energetickou úsporu, novostaveb v pasivu, OZE a adaptaci na změnu klimatu vč. hospodařeni s vodou

  • Budování lesů odolných klimatické změně

  • Výměně stacionárních zdrojů znečišťování

3 pilíř: Vzdělávání a trh práce

 • 11 projektů (21 %, 41,0 mld. Kč)

 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:

  • Rozvoji infrastruktury sociálních služeb péče (vznik nových kapacit komunitního charakteru a ambulantních a terénních sociálních služeb včetně zázemí, rekonstrukce stávajících kapacity, nákup automobilů…)

  • Investicím do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

  • Investicím: Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání)

  • Budování kapacit předškolních zařízení

4 pilíř: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

 • 17 projektů (6 %, 11,7 mld. Kč)

 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:

  • Rozvoji regionálního kulturního a kreativního sektoru

  • Podpoře přípravy projektů

  • Digitalizaci kulturního a kreativního sektoru

  • Novým kvazikapitálovým nástrojům na podporu podnikání a rozvoje ČMZRB v roli národní rozvojové banky

5 pilíř: Výzkum, vývoj a inovace

 • 8 projektů (7 %, 13,2 mld. Kč)

 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:

  • Systémové podpoře VaVaI pro prioritní oblasti lékařských věd a související společenskovědní disciplíny

  • Podpoře výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie

  • Podpoře spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií)

  • Podpoře zavádění inovací do podnikové praxe

6 pilíř: zdraví a odolnost obyvatel

 • 8 projektů (7 %, 15,0 mld. Kč)

 • Peníze půjdou například na projekty věnující se:

  • Vybudování Českého onkologického institutu

  • Rozvoji vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

  • Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

  • Vzniku simulačního centra intenzivní medicíny včetně optimalizace systému vzdělávání

Odesílání...