IROP v novém programovém období

19.05.2021

Přinášíme vám novinky o Integrovaném regionálním operačním programu v programovém období 2021-2027. Čtěte, co vás čeká!

IROP nové období

V novém programovém období se můžete opět těšit na Integrovaný regionální operační program, známý především pod zkráceným označením IROP. Na program je prozatím alokováno 76 mld. Kč, což je více než například na OP Životní prostředí, který jsme vám představovali v dubnu. Finance budou rozděleny do výzev v pěti prioritních oblastech. Operační program bude opět směřovat primárně k podpoře veřejné správy, tedy krajů, obcí, měst a částečně i neziskových organizací a státu.

Z programu půjde podpora i do Prahy! Podle dosavadních informací by se mělo jednat o částku přibližně 176 mil. EUR. Aktuálně se řeší konkrétní zaměření projektů, které budou v Praze podporovány. Zatím to vypadá na veřejná prostranství a doprava (nákup elektrobusů atp.).

Aktualizováno: 4. 10. 2021

Jaké vás čekají novinky?

V případě Integrovaného regionálního operačního programu nejsou připraveny žádné revoluční změny a program poměrně úzce navazuje na ten předchozí. I přesto vás ale čeká několik zajímavých novinek.

Nově bude z programu podporován rozvoj udržitelné veřejné infrastruktury cestovního ruchu a veřejných prostranství měst a obcí. Z programu naopak zmizí výzvy věnující se sociálnímu podnikání, snižování energetické náročnosti bytových domů (přejde pod Operační program Životní prostředí), komunitním centrům a technické pomoci. Nepředpokládá se ani podpora projektů v oblasti územního plánování, které by mělo být financováno spíše z národních zdrojů.

Stejně, jako v předešlém programovém období bude možné získat finance i na projektovou přípravu, která bude proplacena v případě úspěšnosti projektu.

Jaké jsou priority pro nové období?

Celkem je připraveno pět prioritních oblastí:

 1. Zlepšení výkonů veřejné správy s alokací cca 17 mld. Kč – výzvy budou zaměřeny na oblast digitalizace. Důraz bude kladen na podporu kyberbezpečnosti (zejména v nemocnicích a úřadech), systémů eGovernmentu či automatického zpracování digitálních dat.
 2. Rozvoj městské mobility, revitalizace města a obcí, ochrana obyvatelstva – tato oblast bude zahrnovat podporu dobíjecí infrastruktury (především pro hromadnou dopravu, ale bude možné financovat například i parkoviště s dobíjecí stanicí v obci). Aktivity jako například rekonstrukce osvětlení bude možné realizovat společně v rámci jednom projektu na rekonstrukci komunikace.
 3. Rozvoj dopravní infrastruktury s alokací cca 13 mld. Kč – do podpory již budou zahrnuty pouze silnice druhých tříd a obecně půjde tímto směrem méně peněz. Měly by vzniknout regionální akční plány v krajích věnující se modernizaci a rekonstrukci silnic. Podle nich by mělo následně dojít k rozdělení peněz mezi kraji.
 4. Zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, vzdělávací infrastruktury a kulturního dědictví
  • Zdravotnictví s alokací cca 11 mld. Kč – podpora zaměřená na urgentní příjmy, integrovaná péče (nově také gerontologie a paliativní péče), rozvoj kapacit zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic. Financováno bude pořízení přístrojů nebo rekonstrukce/stavba budov.
  • Sociální služby s alokací cca 11 mld. Kč – kolem 20 % bude alokováno na podporu sociální bydlení a zbytek financí poputuje na podporu sociálních služeb (jejich deinstitucionalizace).
  • Vzděláván s alokací cca 17 mld. Kč – dotace na rozvoj vzdělávací infrastruktury (MŠ – kapacity a kvalita prostor, ZŠ – odborné učebny, školní družiny a kluby, SŠ – odborné učebny). Podpora půjde také směrem k neformálnímu celoživotnímu učení a školským poradenským zařízením.
  • Kultura – podpora národních kulturních památek či také památek UNESCO (i těch, co jsou na kandidátní listině).
 5. Komunitně vedený místní rozvoj – ITI, místní akční skupiny

Kdy můžete čekat první výzvy?

V současné době probíhá jednání s Evropskou komisí. Předpokládá se, že první výzvy budou vyhlášeny v 1. čtvrtletí roku 2022. Lze očekávat, že jako první budou vyhlašovány výzvy, se kterými je již zkušenost z minulého programového období.

Odesílání...