RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Připravuje se
Dotace: Instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MWp

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp (včetně). 
  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé realizační výdaje – výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu.
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP – Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • Vícepráce – Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu.
 • Propagační opatření – Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, která byla vynaložena v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a jsou stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu.

Výše podpory: 

Míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 %.

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financová nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

 

Kontakt

Základní informace

Prosinec 2023/Leden 2024

příjem žádostí

Instalace fotovoltaických elektráren (nad 1 MWp)

na co lze čerpat

až 50 %

kolik může projekt získat

Podnikatelé (ODVĚTVÍ VÝROBA ELEKTŘINY)

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.
Odesílání...