Národní technická knihovna, Naviga4

Národní technická knihovna

Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu

Celková investice: 32 217 000 Kč

Dotace: 31 759 000 Kč

Doba realizace: 2011 – 2013

Popis projektu: Cílem projektu je rozvoj obecně přijatelného, transparentního a funkčního mechanismu veřejných informačních služeb poskytovaných Národní technickou knihovnou (dále jen NTK). Organizace se dosud soustředila na výstavbu nové budovy, nyní se potřebuje zaměřit na posílení a rozvoj kvality řízení a strategické plánování, analyzovat potenciál NTK ve vztahu ke Koncepci rozvoje knihoven 2011-14 a k systému veřejných služeb. Dále provést transformaci organizace práce a kvality lidských zdrojů tak, aby byly plně využity možnosti organizace.

Budou realizovány následující činnosti:

- analýzy procesů uvnitř NTK, následná optimalizace s cílem zvýšení jejich kvality a efektivity (personální, ekonomické, provozní procesy), odstranění nedostatků a s důrazem na klientský přístup

- analýzy fungování veřejných informačních knihovnických služeb v ČR s odkazem na legislativní rámec, odpovídajících zahraničních modelů a trendů jejich efektivního zabezpečení

- vytvoření registru akvizice elektronických informačních zdrojů (EIZ)

- vytvoření standardizovaného systému sledování kvality a řízení výkonu veřejných informačních služeb knihovny

- vytvoření Strategického plánu rozvoje NTK a dalších strategických dokumentů s akcentem na elektronické informační služby a digitalizaci

- vzdělávání zaměstnanců