Ekoenergie


Co lze financovat

Jádrem projektu musí být aktivita v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů.

 

Z dotačního programu lze financovat projektové záměry zaměřené na:


A) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie):

 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla,
 • zlepšování tepelně-technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů,
 • využití odpadní energie v průmyslových procesech,
 • zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

B) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:

 • výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie (skládkový plyn)

 

Kdo může získat finanční prostředky

Podnikatelský subjekt, který je:

 • malým či středním podnikem - pro aktivity A) i B)
 • velkým podnikem - pro aktivitu A)

 

Jaké jsou základní podmínky financování

 • dotace je poskytována ve výši od 30 do 40 % v závislosti na typu projektu:

 

Aktivita č.

Podporovaná aktivita - typ projektu

Max. dotace

1


Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie

40%

2

OZE - malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie

40%

3

Teplo z OZE (výtopny)

40%

4

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu

30%

5

Tepelná čerpadla a solární termální kolektory (nikoliv fotovoltaické články)

30%

6

Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla

30%

 • výše dotace činí 0,5 – 250 mil. Kč


Způsobilými výdaji jsou:

 • nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu) a úpravy pozemků,
 • inženýrské sítě a komunikace,
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb,
 • nákup staveb (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu) a novostavby,
 • hardware a sítě k pořizovaným strojům a zařízením,
 • software a data,
 • stroje a zařízení včetně řídícího software,
 • doplňkové služby (projektová dokumentace stavby, inženýrská činnost ve výstavbě)

 

Způsob výběru projektů

Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu č. 1 (viz tabulka výše), v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro danou výzvu.


Kritéria bodového hodnocení pro úspory energie:

 • měrné náklady na snížení emisí Kč/kg CO2 za rok,
 • absolutní úspory energie (tepelné / elektrické) žadatelem v % proti výchozímu stavu,
 • vnitřní výnosové procento dle vyhlášky č. 213/2001 Sb.

 

Kritéria bodového hodnocení pro malé vodní elektrárny, skládkový plyn, tepelná čerpadla, solární termální kolektory a teplo z OZE:

 • měrné náklady na snížení emisí tis. Kč / t CO2 za rok,
 • měrné investiční náklady projektů výroby elektřiny / tepla z OZE (tis. Kč / kW),
 • poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu OZE (je dána poměrem mezi závazně plánovanou výrobou elektřiny / plánovanou výrobou tepla, sníženou o vlastní spotřebu zdroje a teoretickou výrobou elektřiny / tepla v celoročním nepřerušeném provozu).

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt lze realizovat na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Vyhlášení prodloužení nové výzvy je plánováno v průběhu roku 2012.

Popis je založen na obecných pravidlech programu a znění předchozích výzev, v rámci nové výzvy může dojít k úpravám konkrétních podmínek.

 Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality