Ekoenergie, Naviga4

Ekoenergie


Co lze financovat

Jádrem projektu musí být aktivita v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů.

 

Z dotačního programu lze financovat projektové záměry zaměřené na:


A) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie):

 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla,
 • zlepšování tepelně-technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů,
 • využití odpadní energie v průmyslových procesech,
 • zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

B) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:

 • výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie (skládkový plyn)

 

Kdo může získat finanční prostředky

Podnikatelský subjekt, který je:

 • malým či středním podnikem - pro aktivity A) i B)
 • velkým podnikem - pro aktivitu A)

 

Jaké jsou základní podmínky financování

 • dotace je poskytována ve výši od 30 do 40 % v závislosti na typu projektu:

 

Aktivita č.

Podporovaná aktivita - typ projektu

Max. dotace

1


Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie

40%

2

OZE - malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie

40%

3

Teplo z OZE (výtopny)

40%

4

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu

30%

5

Tepelná čerpadla a solární termální kolektory (nikoliv fotovoltaické články)

30%

6

Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla

30%

 • výše dotace činí 0,5 – 250 mil. Kč


Způsobilými výdaji jsou:

 • nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu) a úpravy pozemků,
 • inženýrské sítě a komunikace,
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb,
 • nákup staveb (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu) a novostavby,
 • hardware a sítě k pořizovaným strojům a zařízením,
 • software a data,
 • stroje a zařízení včetně řídícího software,
 • doplňkové služby (projektová dokumentace stavby, inženýrská činnost ve výstavbě)

 

Způsob výběru projektů

Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu č. 1 (viz tabulka výše), v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro danou výzvu.


Kritéria bodového hodnocení pro úspory energie:

 • měrné náklady na snížení emisí Kč/kg CO2 za rok,
 • absolutní úspory energie (tepelné / elektrické) žadatelem v % proti výchozímu stavu,
 • vnitřní výnosové procento dle vyhlášky č. 213/2001 Sb.

 

Kritéria bodového hodnocení pro malé vodní elektrárny, skládkový plyn, tepelná čerpadla, solární termální kolektory a teplo z OZE:

 • měrné náklady na snížení emisí tis. Kč / t CO2 za rok,
 • měrné investiční náklady projektů výroby elektřiny / tepla z OZE (tis. Kč / kW),
 • poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu OZE (je dána poměrem mezi závazně plánovanou výrobou elektřiny / plánovanou výrobou tepla, sníženou o vlastní spotřebu zdroje a teoretickou výrobou elektřiny / tepla v celoročním nepřerušeném provozu).

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt lze realizovat na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Vyhlášení prodloužení nové výzvy je plánováno v průběhu roku 2012.

Popis je založen na obecných pravidlech programu a znění předchozích výzev, v rámci nové výzvy může dojít k úpravám konkrétních podmínek.

 



Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality