Čeští podnikatelé mají možnost využít služeb Evropské investiční banky

S_FINANCNI.jpg Hlavním účelem fungování Evropské investiční banky (EIB) je poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům z veřejného i privátního sektoru. 

Česká republika relativně často využívá služeb této instituce. Jen v roce 2012 se k nám investovalo přes 780 milionů EUR. EBI tomto roce také podepsala smlouvy s českými bankami, díky kterým banky mohly půjčit 254 milionů EUR českým podnikatelům a veřejné správě. Když se podíváme na dlouhodobé měřítko - od roku 2008 do roku 2012 bylo v ČR celkem poskytnuto 6 832 miliónů EUR.

 

Vybrané služby, které banka nabízí:

Zprostředkované úvěry (Intermediated loans)

Zprostředkované úvěry jsou nabízeny jak malým a středním podnikatelům, tak velkým společnostem a státnímu aparátu. Poskytnutí takového úvěru je podmíněné splněním alespoň jedné z následujících podmínek:

  • Snížení nezaměstnanosti
  • Podpora ekonomické a sociální soudržnosti
  • Ochrana životního prostředí – součástí je podpora konkurence schopné a bezpečné dodávky energie
  • Kroky pro ochranu klimatu

Poskytnuté úvěry mohou být flexibilní, co se týče velikosti, doby trvání nebo struktury, avšak finální rozhodnutí leží výhradně na zprostředkovatelské instituci, která rozhoduje na základě výše finančního risku a dalších dílčích faktorech.

Příkladem čerpání je postavení Bohunického kampusu Masarykovy university v Brně. Díky EIB universita obdržela 95 milionů EUR, a tak v důsledku přispěla k rozvoji 24 výukových a výzkumných objektů.

Úvěru od Evropské investiční banky také využil Dopravní podnik města Prahy. To díky úvěru, který činí 75 milionů EUR, bude dopravní podnik schopný rozšířit trasu metra A. Je to také již 5. projekt, kde dopravní podnik využi úvěru EIB.

 

Projektové úvěry

Základní podmínkou projektových úvěrů je, že projekty musí přesahovat 25 mil EUR, úvěry jsou do výše 50 % celkových nákladů v rámci jednoho projektu. Projekt může být jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Podmínky financování nejsou striktně dány. Každý projekt je posuzován jednotlivě, záleží zde na typu investice a na ručení třetí strany (tou mohou být banky nebo jiné finanční instituce).

Jedním z projektů, na který Česká republika čerpala, jsou i povodně, které v roce 2009 zasáhly Moravu a Jižní Čechy. 


Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality