Poslední příležitost získat dotace v Praze, Naviga4

Poslední příležitost získat dotace v Praze

V Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost (Oblast podpory 3.3 -  Rozvoj malých a středních podniků ) je od 4. 1. do 26. 2. 2013 možné podávat projektové žádosti. Šanci získat dotaci mají malé podniky s projekty realizovanými na území hlavního města Prahy. Jaké jsou další podmínky podpory?

 Co lze financovat

Z dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

 • inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám;
 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu);
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu);
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace);
 • zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace);
 • zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku;
 • aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

 

Kdo může získat finanční prostředky
 • malé a střední podnikatelské subjekty, které jsou oprávněny k podnikání v té oblasti, ve které hodlá realizovat projekt vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele

 

Jaké jsou základní podmínky financování
 • minimální výše způsobilých výdajů je 500 tis. Kč, výše dotace je max. 200 tis. EUR, míra dotace až 80 % dle formy dotace
 • podporované výdaje:
 • výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna;
 • nákup a nájem strojů a zařízení;
 • nákup a instalace technologií;
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, tvorba webových stránek;
 • pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu;
 • terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb;
 • výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu nebo novostavbě;
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku - budov, staveb, strojů a zařízení;
 • nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);
 • marketing a propagace (max. do 0,5 % celkových způsobilých výdajů projektu);
 • nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti).

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt je možné realizovat na území hlavního města Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Žádosti budou přijímány od 4. 1. 2013 do 26. 2. 2013.